2016. október 13., csütörtök

Rendfokozati vizsga

A belügyminiszter 39/2016. (X. 6.) BM rendelete a rendfokozati vizsgáról
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341.  §
(1) bekezdés 18. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014.
(VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. Általános rendelkezések
1. §  (1)  Az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, a  belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv, a  terrorizmust elhárító szerv, a  hivatásos katasztrófavédelmi szerv, valamint a  büntetésvégrehajtási szervezet (a továbbiakban együtt: rendvédelmi feladatokat ellátó szerv) hivatásos állományának tagja (a továbbiakban: hivatásos állomány tagja) az e rendeletben foglaltak szerint tesz rendfokozati vizsgát.
(2)  A  rendfokozati vizsga ágazati és a  szolgálati beosztáshoz kötődő ismereteket tartalmazó előmeneteli vizsga.
A rendfokozati vizsga teljesítése 8 továbbképzési pontot ér.
2. §  E rendelet alkalmazásában                       
1.   rendészeti vizsgaközpont:  a  rendvédelmi feladatokat ellátó szerv hivatásos állománya vonatkozásában a rendészeti továbbképzésért, vezetőképzésért és a rendfokozati vizsga végrehajtásáért felelős szervezet,
2.   vizsgaszervező:a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervnek a  rendfokozati vizsga megszervezésére, lebonyolítására kijelölt szervezeti egysége vagy szervezeti eleme.
2. A rendfokozati vizsga teljesítésére kötelezettek, a rendfokozati vizsga típusai
3. §  (1)  A hivatásos állomány tagja rendfokozati vizsgát tesz
a)  a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a  továbbiakban: Hszt.) 121.  § (2)  bekezdése alapján a  magasabb rendfokozatba és az  ahhoz rendelt fizetési fokozatba történő előléptetés esedékessége esetén, ha a  magasabb rendfokozathoz rendfokozati vizsgát kell teljesíteni,
b)  a Hszt. 122.  §-a alapján, ha magasabb besorolási kategóriába tartozó szolgálati beosztásba vagy vezetői beosztásba történő kinevezését tervezik és az rendfokozati előmenetellel is jár,
c)  a Hszt. 125.  § (3)  bekezdése alapján soron kívül eggyel magasabb rendfokozatba történő kinevezés, előléptetés esetén.
(2)  A  hivatásos állomány tagja önkéntes jelentkezés alapján teljesítheti a  következő, magasabb rendfokozati vizsgát
az  előmenetelének elősegítésére, magasabb besorolási kategóriába tartozó szolgálati beosztásba vagy vezetői beosztásba történő kinevezhetősége érdekében.
(3)  Az  (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott esetben a  hivatásos állomány tagja a  rendfokozati vizsgát a  rendfokozatba előléptetést megelőző utolsó fizetési fokozatában, az  állományilletékes parancsnok írásbeli kötelezése alapján teljesíti. A  rendfokozati vizsga a  fizetési fokozat bármely évében teljesíthető, a  teljesítés évéről a rendfokozati vizsgára kötelezett dönt.
(4)  Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a hivatásos állomány tagja a kinevezését tervező munkáltatói jogkört gyakorló erre irányuló írásbeli kötelezése alapján teljesíti a rendfokozati vizsgát.
(5)  Az  (1)  bekezdés c)  pontjában meghatározott esetben a  hivatásos állomány tagja a  rendfokozati vizsgát utólag teljesíti, legkésőbb a  magasabb rendfokozatba történő előléptetést követő egy éven belül. Az  állományilletékes parancsnok a hivatásos állomány tagját az előléptetéskor írásban kötelezi a rendfokozati vizsga letételére.
(6)  Ha a  hivatásos állomány tagjának vezénylésére vagy vezénylésének megszüntetésére kerül sor, a  munkáltatói intézkedést megelőzően másik, a  Hszt. 1.  § (1)  bekezdése szerinti szervnél teljesített rendfokozati vizsgát megismételni nem kell.
4. §  A hivatásos állomány tagja
a)  törzsőrmesteri vagy főtörzsőrmesteri rendfokozatba előléptetés esetén tiszthelyettesi,
b)  zászlósi, törzszászlósi vagy főtörzszászlósi rendfokozatba előléptetés esetén zászlósi,
c)  főhadnagyi vagy századosi rendfokozatba előléptetés esetén tiszti,
d)  őrnagyi vagy alezredesi rendfokozatba előléptetés esetén főtiszti
rendfokozati vizsga teljesítésére köteles.
5. §  (1)  Mentesül a rendfokozati vizsga letétele alól, aki
a)  rendészeti szakvizsgával rendelkezik – vagy annak letétele alól a rendészeti szakvizsgára vonatkozó szabályok szerint mentesül – és rendészeti szakvizsgához kötött szolgálati beosztásban teljesít szolgálatot,
b)  címzetes rendfokozattal rendelkezik, illetve
c)  alacsonyabb rendfokozattal járó szolgálati beosztásba helyezést követően újra magasabb rendfokozatba kerül, de az ehhez tartozó vagy magasabb rendfokozati vizsgát korábban már teljesítette.
(2)  Nem kell rendfokozati vizsgát tenni hivatásos szolgálati jogviszony létesítése esetén, továbbá az  első tiszti rendfokozatba történő kinevezéskor.
3. A rendfokozati vizsga követelményrendszere és tárgykörei
6. §  (1)  A  hivatásos állomány tagja a  rendfokozati vizsgát a  rendfokozati vizsgára jelentkezéskor meghatározott ismeretanyag és az annak megfelelően kidolgozott és közzétett vizsgakérdéssor alapján teljesíti.
(2)  A rendfokozati vizsga
a)  tiszthelyettesi és zászlósi rendfokozati vizsga esetében különös részből,
b)  tiszti és főtiszti rendfokozati vizsga esetében általános és különös részből
áll. A rendfokozati vizsga követelményeit az 1. melléklet tartalmazza.
(3)  A  rendfokozati vizsga általános része a  hivatásos állomány tagja által elsajátítandó közszolgálati és ágazati ismereteket tartalmazza.
(4)  A rendfokozati vizsga különös része két elkülönült ismeretanyagból áll, amelyek
a)  az adott rendvédelmi feladatokat ellátó szervhez kötődő általános ismereteket, valamint
b)  az egyes szolgálati beosztásokhoz kötődő szakmaspecifikus ismeretekettartalmazzák.
7. §  (1)  A  4.  § a)–d)  pontja szerinti rendfokozati vizsgák részletes követelményrendszerét és a  követelményrendszeren alapuló felkészítő tananyagot a rendvédelmi feladatokat ellátó szervet irányító miniszter (a továbbiakban: miniszter) hagyja jóvá.
(2)  A  követelményrendszer és a  felkészítő tananyag kidolgozásáért a  rendészeti vizsgaközpont felelős. A  rendészeti vizsgaközpont felkérése alapján a  felkészítő tananyag kidolgozásában a  rendvédelmi feladatokat ellátó szerv és – a  gyakorlati, szakmai szempontú megközelítés érvényre juttatása érdekében – a  Magyar Rendvédelmi Kar által delegált tananyagszerzők közreműködnek. A  követelményrendszer és a  felkészítő tananyag kidolgozott tervezetét a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv, a Magyar Rendvédelmi Kar és a Belügyi Továbbképzési Kollégium véleményezheti, a  véleményezésre a  rendészeti vizsgaközpont megkeresése alapján, legalább 8 napos határidő biztosításával kerül sor.
(3)  A  követelményrendszert és a  felkészítő tananyagot folyamatosan, de legalább kétévente felül kell vizsgálni, és a tárgyévet megelőző év november 30-áig a rendészeti vizsgaközpont által működtetett Rendészeti Vezetőképzési, Továbbképzési és Vizsgaportál (a továbbiakban: RVTV) informatikai felületén közzé kell tenni.
4. Vizsgaidőpontok és felkészülés a rendfokozati vizsgára
8. §  (1)  A  vizsgaszervező évente legalább három alkalommal biztosít lehetőséget rendfokozati vizsga letételére. A  rendfokozati vizsgákat úgy kell megszervezni, hogy január–április, május–augusztus, valamint szeptember–december közötti időszakokban legalább egy-egy vizsgalehetőséget kell biztosítani.
(2)  A  hivatásos állomány tagja az  egyéni továbbképzési tervében köteles szerepeltetni a  tárgyévre tervezett
rendfokozati vizsgát. Az  éves intézményi továbbképzési terv alapján a  vizsgaszervező kitűzi a  tárgyévre a  rendfokozati vizsga időpontjait és azokat az  éves intézményi továbbképzési terv jóváhagyásával egyidejűleg a  rendészeti vizsgaközpont részére továbbítja. A  rendészeti vizsgaközpont a  rendfokozati vizsgák kitűzött időpontjait 15 napon belül rögzíti és közzéteszi az RVTV informatikai felületén.
(3)  Rendfokozati vizsgát a hivatali munkarend szerinti munkanapra kell szervezni.
9. §  (1)  A  rendfokozati vizsgára a  hivatásos állomány tagja a  közzétett felkészítő tananyag alapján, önállóan vagy a vizsgaszervező által szervezett csoportos felkészítésen készül fel. A csoportos felkészítés időtartama 4–6 óra lehet.
A  csoportos felkészítés időtartamára a  Hszt. 105.  § (1)  bekezdés h)  pontjára tekintettel szolgálatmentességet kell biztosítani, az egyéni felkészülésre szolgálatmentesség nem jár.
(2)  A vizsgaszervező évente legalább három alkalommal szervezi meg a csoportos felkészítést és biztosít konzultációs lehetőséget. A csoportos felkészítésen a hivatásos állomány rendfokozati vizsgán részt vevő tagja (a továbbiakban: vizsgázó) részvétele önkéntes.
(3)  A  csoportos felkészítést a  rendfokozati vizsga napját megelőző 30–45 napra kell szervezni úgy, hogy annak időpontja a  hivatali munkarend szerinti munkanapra essen. A  hivatásos állomány tagja a  rendfokozati vizsgára jelentkezéssel egyidejűleg jelzi, ha csoportos felkészítésen szándékozik részt venni. A  csoportos felkészítés időpontjáról ezzel egyidejűleg a vizsgaszervező tájékoztatja a hivatásos állomány tagját.
5. Jelentkezés a rendfokozati vizsgára
10. §  (1)  A rendfokozati vizsgára a munkáltató kötelezése alapján vagy önkéntesen lehet jelentkezni.
(2)  Önkéntes jelentkezés esetén a rendfokozati vizsga letétele alól mentesítés nem adható.
(3)  A  hivatásos állomány tagja a  választott vizsgaidőpontot megelőző legalább 60 nappal jelzi a  vizsgaszervezőnek
a vizsgázási szándékát.
(4)  A vizsgázót a vizsgaszervező jelentkezteti a rendfokozati vizsgára az RVTV informatikai felületén a vizsgaidőpontot megelőző legalább 45 nappal.
(5)  A  jelentkeztetést követő 5 napon belül a  vizsgázó az  RVTV informatikai felületén automatikus értesítést kap a jelentkeztetésről és a rendfokozati vizsga időpontjáról. Az automatikus értesítés tartalmazza a rendfokozati vizsga követelményrendszerének, valamint a felkészítő tananyagnak az elektronikus elérhetőségét.
11. §  (1)  A  rendfokozati vizsgákat úgy kell megszervezni, hogy a  vizsgázó lehetőség szerint a  szolgálatteljesítési helyén vizsgázhasson.
(2)  Az átrendelt vagy a más, a Hszt. 1. § (1) bekezdése szerinti szervhez vezényelt az átrendelés, vezénylés helye szerint
teljesíti a rendfokozati vizsgát. A Hszt. 1. § (1) bekezdése szerinti szerven kívüli szervhez vezényelt annál a szervnél teljesíti a rendfokozati vizsgát, amelynek a rendelkezési állományába tartozik.
(3)  Az  (1)  bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha a  rendvédelmi feladatokat ellátó szerv helyi szervének szintjén nem állnak rendelkezésre a  rendfokozati vizsga megszervezéséhez és lebonyolításához szükséges személyi és tárgyi feltételek, a  rendfokozati vizsga megtartására a  rendvédelmi feladatokat ellátó szerv területi szervénél kijelölt vizsgaszervező szervezésében, az általa meghatározott helyszínen kerül sor.
6. Halasztás
12. §  (1)  A  vizsgázó legkésőbb a  rendfokozati vizsgát megelőző 15 nappal benyújtott kérelmére a  rendfokozati vizsgát a vizsgaszervező elhalasztja.
(2)  Ha a vizsgázó halasztási kérelem nélkül nem jelenik meg a rendfokozati vizsgán, a vizsgaidőpontot követő 5 napon belül igazolással élhet. Ebben az esetben a halasztásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(3)  Halasztott rendfokozati vizsga esetén a vizsgázónak a rendfokozati vizsgára jelentkezés szabályai szerint ismételten jelentkeznie kell, úgy, hogy a  halasztott rendfokozati vizsgát az  eredeti vizsgaidőpontot követő fél éven belül teljesíthesse.
(4)  A  halasztott rendfokozati vizsgát a  rendfokozati vizsga letételére megállapított új időpontban érvényes vizsgakövetelmények alapján kell teljesíteni, az általános szabályok alkalmazásával.
(5)  A csoportos felkészítésen való részvétel halasztására az (1)–(3) bekezdést megfelelően alkalmazni kell.
7. A rendfokozati vizsga rendje
13. §  (1)  A  rendfokozati vizsgát háromtagú vizsgabizottság (a  továbbiakban: vizsgabizottság) előtt, a  vizsgaszervező által meghatározott helyen és időben, szóbeli vizsga keretében kell teljesíteni.
(2)  A rendfokozati vizsga rendjéért, a vizsgaszabályzat betartásáért a vizsgabizottság elnöke a felelős. A vizsgabizottság munkáját a vizsgaszervező által megbízott jegyző segíti. A vizsgajegyzőkönyvet a jegyző vezeti.
14. §  A vizsgázó részére a  rendfokozati vizsga napjára a  Hszt. 105.  § (1)  bekezdés h)  pontjára tekintettel szolgálatmentességet kell biztosítani.
15. §  (1)  A vizsgabizottság a rendfokozati vizsga eredményét vizsgarészenként, százalékban határozza meg és azt megfelelt vagy nem megfelelt minősítéssel látja el. A megfelelt minősítéshez legalább 60%-os eredmény szükséges.
(2)  A  tiszthelyettesi, zászlósi rendfokozati vizsga esetében a  különös rész minősítése adja a  rendfokozati vizsga eredményét is. A  főtiszti, tiszti rendfokozati vizsga mindkét vizsgarészének teljesítése esetén a  vizsgabizottság megállapítja a  rendfokozati vizsga eredményét. A  vizsgarészek összesített eredménye alapján a  vizsgabizottság a rendfokozati vizsgát megfeleltre vagy nem megfeleltre minősíti.
16. §  (1)  Ha a  vizsgázó valamely vizsgarészt nem vagy nem megfeleltre teljesítette, megismételheti a  vizsgarészt. A rendfokozati vizsga minősítésénél a megismételt vizsgarész értékelését kell figyelembe venni.
(2)  Megismételt rendfokozati vizsga esetén a  vizsgázónak a  rendfokozati vizsgára jelentkezés szabályai szerint ismételten jelentkeznie kell, úgy, hogy a  megismételt rendfokozati vizsgát az  eredeti vizsgaidőpontot követő fél éven belül teljesíthesse.
(3)  A  megismételt rendfokozati vizsgát a  rendfokozati vizsga letételére megállapított új időpontban érvényes vizsgakövetelmények alapján kell teljesíteni, az általános szabályok alkalmazásával.
17. §  (1)  A  vizsgaszervező a  vizsgázó kérésére a  rendfokozati vizsga eredményének közzétételét követő 5 munkanapon belül lehetőséget biztosít a  vizsgajegyzőkönyv megtekintésére. Ezen határidő lejártát követően a  vizsgázó a  vizsgajegyzőkönyvet az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 13. alcímében foglalt általános szabályok szerint tekintheti meg.
(2)  A  rendfokozati vizsga lebonyolítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozva a  vizsgázó írásban panasszal élhet a rendészeti vizsgaközpont vezetőjénél a panaszra okot adó esemény vagy cselekmény bekövetkeztéről való tudomásszerzéstől számított 8 munkanapon belül.
(3)  A  rendészeti vizsgaközpont vezetője a  panaszt 15 munkanapon belül, indokolt határozattal bírálja el. A  határozat ellen a  kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül a  miniszterhez fellebbezésnek van helye. A  miniszter a fellebbezés tárgyában 30 napon belül dönt. A miniszter döntésével szemben további jogorvoslatnak helye nincs.
(4)  A panaszra okot adó esemény vagy cselekmény bekövetkeztétől számított 3 hónapon túl panasz nem nyújtható be.
18. §  (1)  Eredményes rendfokozati vizsga esetén a  rendészeti vizsgaközpont a  vizsgázó számára – a  vizsgajegyzőkönyv alapján – a  vizsgaidőpontot követő 5 munkanapon belül elektronikus bizonyítványt állít ki. A  bizonyítványt a  vizsgázó, a  vizsgaszervező és a  személyi anyaggyűjtőben történő elhelyezés céljából a  humánigazgatási szakszolgálat az RVTV informatikai felületén keresztül töltheti le.
(2)  A  kiállított bizonyítványokról a  rendészeti vizsgaközpont elektronikus nyilvántartást vezet, továbbá gondoskodik az elektronikus nyilvántartás archiválásáról.
8. A rendfokozati vizsga során közreműködő szervek
19. §  (1)  A vizsgaszervező a rendfokozati vizsga szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatai keretében különösen
a)  megtervezi a rendfokozati vizsgák időpontjait,
b)  csoportos felkészítéseket szervez,
c)  a rendfokozati vizsgával kapcsolatos adatszolgáltatást teljesít a rendészeti vizsgaközpont felé,
d)  a rendészeti vizsgaközponttal együttműködve biztosítja a rendfokozati vizsga személyi és tárgyi feltételeit.
(2)  A vizsgaszervezőt az országos parancsnok, illetve az országos főigazgató jelöli ki, a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi, területi és helyi szervei szerinti bontásban. Vizsgaszervezőként kijelölhető a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv egy szervezeti eleme vagy egy másik, a képzési feladatok ellátására létrehozott szervezeti egysége is.
20. §  (1)  A rendfokozati vizsgáztatás rendszerének működtetésével kapcsolatos feladatokat a rendészeti vizsgaközpont látja el. E feladata keretében különösen
a)  biztosítja a  rendfokozati vizsgák lebonyolításához szükséges informatikai-technikai feltételeket, jóváhagyja, valamint folyamatosan, de legalább kétévente felülvizsgálja a kérdéssort, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek bevonásával a követelményrendszert és a felkészítő tananyagot,
b)  ellenőrzi a rendfokozati vizsgákhoz szükséges körülményeket,
c)  a rendfokozati vizsgákról jegyzőkönyvet és nyilvántartást vezet,
d)  a rendfokozati vizsgákról statisztikai célú összesítést készít.
(2)  A rendészeti vizsgaközpont vezetője a miniszter jóváhagyását követően kiadja a vizsgaszabályzatot, melyet az RVTV informatikai felületén közzé kell tenni. A  vizsgaszabályzat tartalmazza a  csoportos felkészítés és a  rendfokozati vizsgák megszervezésének részletes eljárási szabályait, a  vizsgajegyzőkönyvekről és a  vizsgaokmányokról szóló iratmintákat.
(3)  A  rendészeti vizsgaközpont vezetője által kijelölt, megbízólevéllel rendelkező személy jogosult ellenőrizni a  rendfokozati vizsga lebonyolításával kapcsolatos szabályok betartását. Az  ellenőrzésre kijelölt személy a rendfokozati vizsgán jelen lehet és a rendfokozati vizsga menetét megfigyelheti, továbbá az iratokba betekinthet.
21. §  A Belügyi Továbbképzési Kollégium meghatározza a rendfokozati vizsga minőségügyi követelményeit, módszertani irányelveit.
9. A vizsgabizottság
22. §  (1)  A vizsgabizottság elnökét a rendészeti vizsgaközpont, a további tagok közül egy tagját a központi humánigazgatási szakszolgálat, egy tagját a vizsgázó állományilletékes parancsnoka jelöli ki.
(2)  A vizsgabizottság tagja
a)  tiszthelyettesi, zászlósi rendfokozati vizsga tekintetében a  hivatásos állomány legalább tiszti rendfokozati állománycsoportba tartozó és legalább 10 évi tényleges szolgálati idővel rendelkező tagja,
b)  tiszti rendfokozati vizsga tekintetében a  hivatásos állomány legalább alezredesi rendfokozattal és legalább 10 év tényleges szolgálati idővel rendelkező hivatásos tagja,
c)  főtiszti rendfokozati vizsga tekintetében a  hivatásos állomány legalább 15 évi tényleges szolgálati idővel rendelkező, vezetői besorolási osztályba tartozó tagjalehet.
23. §  (1)  A vizsgabizottság elnöke, tagjai és a jegyző nem működhet közre a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozójának, valamint a  vele közvetlen alá- vagy fölérendeltségi viszonyban állónak a  vizsgáztatásában, továbbá olyan esetekben, amelyekben tőle az  elfogulatlan vizsgáztatás egyébként nem várható el. A  rendfokozati vizsgán közreműködő személy az összeférhetetlenségről a rendfokozati vizsga megkezdése előtt haladéktalanul tájékoztatja a vizsgaszervezőt.
(2)  Az elfogultságot a vizsgázó is bejelentheti. A bejelentésre a 17. § (2) bekezdése szerinti panaszban van lehetőség, az elfogultságra okot adó körülmények és tények részletes kifejtésével.
(3)  Az (1) bekezdés megsértésével lefolytatott rendfokozati vizsga eredményét meg kell semmisíteni.
10. A rendfokozati vizsga finanszírozása
24. §  (1)  A  rendfokozati vizsga során felmerülő utazási, szállás- és étkezési költségeket a  rendfokozati vizsgára kötelezett vizsgázót foglalkoztató szerv a költségvetéséből biztosítja.
(2)  A  rendfokozati vizsga önkéntes letétele esetén a  vizsgázó vizsgadíjat köteles fizetni, amelynek összege a rendvédelmi illetményalap összegének 15%-a. A rendfokozati vizsga során felmerülő utazási, szállás- és étkezési költség az önként jelentkező vizsgázót terheli.
25. §  A megismételt rendfokozati vizsga díja a  vizsgázót terheli, amelynek mértéke a  rendvédelmi illetményalap összegének 15%-a. A  megismételt rendfokozati vizsga során felmerülő utazási, szállás- és étkezési költség a vizsgázót terheli.
26. §  (1)  A  rendfokozati vizsga halasztása – az  első halasztás kivételével – díjköteles. A  halasztás díja a  rendvédelmi illetményalap összegének 7,5%-a, amelynek megfizetésére a vizsgázó köteles.
(2)  Az  (1)  bekezdésben foglaltaktól eltérően a  rendfokozati vizsgára kötelezett vizsgázó esetében a  halasztás díja a  munkáltatót – vezényeltek, átrendeltek esetében a  vezénylés, átrendelés helye szerinti szervet – terheli, ha a  halasztásra a  munkáltató érdekkörében felmerült okból került sor. Ha a  halasztásra a  rendfokozati vizsgára kötelezett vizsgázó érdekkörében felmerült, de neki fel nem róható okból került sor, a halasztás díját a munkáltató – vezényeltek, átrendeltek esetében a  vezénylés, átrendelés helye szerinti szerv – saját költségvetése terhére átvállalhatja.
27. §  A vizsgadíjat, halasztott és megismételt rendfokozati vizsga díját a vizsgaszervező részére kell megfizetni.
28. §  A csoportos felkészítést végző előadó, a  vizsgabizottság elnöke, tagjai és a  jegyző e  tevékenységüket szolgálati feladatként látják el, tevékenységükért külön díjazás nem illeti meg őket.
11. Záró rendelkezések
29. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
30. §  A rendészeti vizsgaközpont a  követelményrendszert és a  felkészítő tananyagot első alkalommal legkésőbb
2016. október 20-ig terjeszti fel a miniszternek jóváhagyásra. A miniszter által jóváhagyott követelményrendszert és felkészítő tananyagot az RVTV informatikai felületén legkésőbb 2016. október 28-ig kell közzétenni.
31. §  (1)  A  rendfokozati vizsga letételére 2016. évben kötelezettet a  munkáltató – vezényeltek, átrendeltek esetében a vezénylés vagy átrendelés helye szerinti szerv – az e rendelet hatálybalépését követő 8 napon belül, de legkésőbb 2016. október 20-ig tájékoztatja a vizsgakötelezettségéről és a teljesítés határidejéről vagy arról, ha a rendfokozati vizsga letételének kötelezettsége alól mentesül.
(2)  A 2016-ban kitűzött csoportos felkészítések és rendfokozati vizsgák időpontját legkésőbb 2016. október 20-ig kell meghatározni és a vizsgaidőpontokat ezt követően 5 napon belül az RVTV informatikai felületén rögzíteni kell.
(3)  A 2016. évben rendfokozati vizsga letételre kötelezett legkésőbb 2016. október 28-ig köteles a 10. §-ban foglaltak szerint jelentkezni a  rendfokozati vizsgára, amely alapján a  vizsgaszervező az  RVTV informatikai felületén haladéktalanul jelentkezteti a  rendfokozati vizsgára. Ebben az  esetben a  10.  §-ban megjelölt 60, illetve 45 napos határidő követelményét nem kell betartani. Ha a  rendfokozati vizsgára kötelezett határidőben nem nyilatkozik a  rendfokozati vizsga választott időpontjáról, a  vizsgaszervező által kijelölt időpontra kell jelentkeztetni őt, a 10. §-ban foglaltaktól eltérően a rendfokozati vizsgát megelőző legalább 20 nappal.
32. §  A 2018. január 1-jei előresorolásra tekintettel 2017. évben rendfokozati vizsga letételére kötelezetteket a munkáltató – vezényeltek, átrendeltek esetében a vezénylés vagy átrendelés helye szerinti szerv – legkésőbb 2016. december 31-ig írásban
a)  kötelezi a rendfokozati vizsga letételére, egyben tájékoztatja a teljesítés határidejéről vagy
b)  tájékoztatja arról, ha a rendfokozati vizsga letételének kötelezettsége alól mentesül.
Dr. Pintér Sándors. k.,
belügyminiszter
Forrás: kozlonyok.hu
 
2016/152 sz.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése