2013. január 14., hétfő

Fogvatartottak élelmezése

Baráti beszélgetések során, szinte minden alkalommal elhangzik egy elmaradhatatlan kérdés, "Na, és mit esznek bent a rabok?".  A válaszom pedig mindig megmosolygtatja őket:"Már nem kenyeret és vizet.". A kérdéskör felkeltette az érdeklődésemet, s kicsit bele ástam magam a témába.

A fogvatartottak élelmezése kényesebb kérdés, mint gondolnánk, bármelyik oldalról is vizsgáljuk.
A fogvatartottak részéről a napi étkezések meghatározott ideje, egy biztos pont az intézetekben eltöltött idejüknek. Megtöri számukra a mindennapi monotoniát. Az intézeteke adottságaitól és jellegétől függően történhet közös étkezőben, vagy az elhelyezésükre szolgáló zárkában.

A mi oldalunkról nézve pedig, az intézetek éves költségvetésének, jelentős hányadát kitevő költséget jelent. Napjainkban a fogvatartottak élelmezése nagyon szigorú törvényi keretek között zajlik. Jogszabályok, illetve BVOP intézkedések határozzák meg az egy főre jutó élelmezési normát, s az azt megteremtő élelmezési gazdálkodást.

A hazai börtönökben, már évszázadokkal korábban is központi kérdés volt a téma, mellyet részletesen meg is vitattak A Magyar Jogászegylet Börtönügyi Bizottságának 1888. Évi Junius Hó 1-én tartott ülésén.
" A rabélelmezés kérdése egyike a legnehezebb, a legfontosabb és legkomplikáltabb kérdéseknek és ennek helyes megoldása azért nehéz, mert számos egymással ellentétben álló és egymást kizárni látszó körülmény igényel kellő tekintetbe vételt. Ha ezen kérdés történeti fejlődését figyelembe vesszük, akkor azt látjuk, hogy Európa legkiválóbb szellemei már több mint egy század óta hangoztatják annak szükségességét, hogy a rabélelmezés tápereje az emberi szervezet élettani követelményeivel összhangba hozassék. A XVIII. század végén és a XIX. század elején úgy találták, hogy nem lehetséges igazságügyi szempontból a letartóztatást azzal súlyosítani, hogy a letartóztatottak természetes követelményeit kisebbítik. Ezen nézetet már Howard hangoztatta 1777-ben és Buxton 1814-ben. Mind ennek daczára igen sokat vétkeztek e tekintetben még a legújabb időkig; történt ez pedig részint egy helytelen igazságügypolitikai elvből kifolyólag, részint a kérdés lényegének félreismeréséből. Ε miatt azonban az elzártaknak igen sokat kellett szenvedniök. Már pedig a foglyok egészségi jólétének fentartása a legtermészetesebb követelmények egyike, melynek


teljesítése nélkül a bűnös javulása teljes lehetetlen. Mert ha a javítandó a rossz, vagy a hiányos élelem okozta sanyargatások következtében elpusztul, akkor nincs kit javítani."
S ez miként is alakult a gyakorlatban?
"Nálunk az 1843-diki törvényjavaslat a börtönrendszerről azon rendelkezést tartalmazza, hogy bor vagy szeszes ital orvosi rendelet nélkül a rabnak sohase adassanak. Ezen javaslatnak, a rabok élelmezését tárgyazó egyéb intézkedései sem érdeknélküliek s ezek következőképen hangzanak:
 51. §. „A megítélt rabok élelmezésökre, naponkint és fejenkint adassék:
a) másfél font jól kisütött egésséges rozs kenyér, már teljesen meghűlt állapotban;
b) délben, lehetőleg olcsó árban telő, de a mellett test tápláló, egy itczényi leves;
c) egy részlet főzelék vagy zöldség; mellyre
d) hetenkint háromszor, jelesen vasárnap, kedd és csötörtök napokban 1/4 fontnyi főtt vagy sült
     marhahús, csontnélkül tétessék;
e) fris ivóvíz, elegendő mennyiségben; egyébiránt
f) a rabok ételeibe fűszer ne vegyíttessék; s ételeik készítése s kiszolgáltatása módjában, a rabok
    vallásbeli böjtölési szertartásaik megtartására figyelem legyen, – bor vagy szeszes italok pedig
   orvosi rendelet nélkül a raboknak soha se adassanak.
52. §. Az előszámláltakon kívül a rabok napi élelmezésekre, bármi szín alatt s még önköltségeikre is,
           semmi sem adassék stb.
53. §. Az izraelita rabok, m e l l ő zh e t l en s z ü k s é g miatt, a keresztény rabok számukra sütött
          főzött kenyerekkelés ételekkel – egyiránt láttassanak el.”
" Minden egészséges rab, illetve fegyencz részére kiadandó:

1. Egy szikkadt, legalább két, legfőbb öt napos 840 gr. súlyú barna kenyér,*) minden étkezéshez külön vagyis h á r o madagban.

2. Egy adag 52 c t l i t e r mennyiségű köménymagos, vagy alább felsorolt valamely más rántásleves, n a p o n k i n t e g y s z e r e s te v. regge1; s ezenkívül, minthogy hetenkint négyszer, midőn tehát húsnapok nincsenek, reggeli és esteli étkezés is van, a belátáshoz képest, vagy reggel, vagy este tej, szalonna, vagy túró, vagy hajában főtt burgonya adandó oly megszorítással, hogy a szalonna húsleves napokon és egyáltalában hetenkint kétszernél többször nem adható. Húsnapokon, azaz hetenkint háromszor, naponta kétszer van étkezés és pedig délben s vagy reggel vagy este. Délben.

3. Egy adag 52 ctliter marhahúsleves vagy helyette gulyáshús– h e t e n k i n t h á r oms z o r .
    Egy adag 52 ctliter rántásleves, alább felsorolt rántáslevesekből– h e t e n k i n t négyszer.

4. Főtt marhahús, csont és inak nélkül 87.5 gr. súlyú adagokban, a húslevesnapokon, vagy ugyanily súlyban gulyáshúshoz –h e t e n k i n t háromszor.

 5. Főzelék 52 ctliter adagokban és pedig:

a) savanyú káposzta, vagy az évadhoz képest zöld főzelék: (savanyú Káposzta paradicsommal, édes káposzta, kelkáposzta burgonyával vagy a nélkül, tök, tök paradicsommal, karaláb, forrázott saláta) – hete n kint e g y s z e r .

 b) gulyáshús – h e t e n k i n t l e g a l á b b e g y s z e r . Minthogy a gulyáshús burgonyával készíttetik és az előirt főzelékadagok mennyiségének kétszeresét vagyis 100 (száz) ctlitert tesz ki, gulyáshús-napokon délben, ezen ételnemen kívül, külön leves vagy főzelék egyáltalában nem készíttetik.
A mennyiben a helyi viszonyok lehetségessé teszik, gulyásnapon a gulyáshúsban előirt marhahús ugyancsak csont és inak nélküli 220 gr. juhhússal is helyettesíthető.

 c) burgonya édesen, vagy savanyúan, vagy paprikásburgonya, vagy az évadhoz képest burgonya paradicsommal – h e t e n k i n t e g y s z e r .

 d) Hüvelyes főzelék (mely a nyári évadban egyszer-egyszer zöld babbal is helyettesíthető) – h e t e n k i n t k é t s z e r .

 e) Tarhonya, száraz-tészta, hagymás-tészta, burgonyás-, lekváros-, túros-, darás-tészta, gombócz és puliszka felváltva a viszonyok és belátáshoz képest – h e t e n k i n t k é t s z e r .

 6. Ha boreczet, vagy eczetessentia használtatik, jelen étlapban kitett illetménynek csak fele számítható fel."
Forrás:mtdaportal.extra.hu/books/a_rabelelmezes.pdf
A forrásként megjelőlt linken részletesen ismertetve vannak a korabeli élelmezési normák, még étlap is található.


Napjainkban a fogvatartottak élelmezési normáit a következő 1-1/3/2012. (I. 16.) OP i n t é z k e d é s e szabályozza, mely így szól:
A fogvatartottak és a beutaltak élelmezési normái és pótlékai

1.    A fogvatartottak és beutaltak élelmezési normái a következők:
-      alapnorma,
-      nem dolgozó fiatalkorúak normája,
-      könnyű testi munkát végzők normája,
-      könnyű testi munkát végző fiatalkorúak normája,
-      közepesen nehéz testi munkát végzők normája,
-    közepesen nehéz testi munkát végző fiatalkorúak normája,
-      kórházi és intézeti gyógyélelmezési norma,
-   a fogvatartottak vallási okból igényelt eltérő élelmezési norma.
2.    A nem dolgozó fogvatartottak élelmezési normái:
a)  alapnorma: a nem dolgozó felnőttkorú fogvatartottak élelmezési normája.
A csecsemőket negyedik hónapos koruktól elszállításukig, valamint a rendőri őrizeteseket is e norma alapján kell ellátni,
b) nem dolgozó fiatalkorú fogvatartottak élelmezési normája (alapnorma + nem dolgozó fiatalkorúak pótléka)
A nem dolgozó fogvatartottak részére a dekádétlap összeállításánál naponta átlagosan 400 g kenyeret és legalább 40 g nyers húst kell figyelembe venni.
A könnyű testi munkát végzők részére meghatározott norma összegéből (alapnorma + könnyű testi munkát végzők pótléka) kell biztosítani:
- a nem dolgozó fogvatartottak részére az orvos által előírt diétát,
-   az előzetes letartóztatásba helyezett katonai személyek részére - a jogerős ítélet foganatba vételének napjáig.
3.    A dolgozó fogvatartottak élelmezési normái:
a)    könnyű testi munkát végző felnőttkorú fogvatartottak élelmezési normája (alapnorma + könnyű testi munkát végzők pótléka), részükre naponta átlagosan 400 g kenyeret és legalább 80 g nyers húst kell adni. E norma összegéből kell a hidegélelmet is biztosítani,
b)    könnyű testi munkát végző fiatalkorú fogvatartottak élelmezési normája (alapnorma + könnyű testi munkát végző fiatalkorúak pótléka), részükre naponta átlagosan 400 g kenyeret és legalább 90 g nyers húst kell biztosítani,
c)    közepesen nehéz testi munkát végző felnőttkorú fogvatartottak élelmezési normája (alapnorma + nehéz testi munkát végzők pótléka), részükre naponta átlagosan 400 g kenyeret és legalább 90 g nyers húst kell részükre biztosítani,
d)    közepesen nehéz testi munkát végző fiatalkorú fogvatartottak élelmezési normája (alapnorma + nehéz testi munkát végző fiatalkorúak pótléka), részükre naponta átlagosan 400 g kenyeret és legalább 100 g nyers húst kell részükre biztosítani.
A dolgozó fogvatartottak kímélő (diétás) élelmezéséhez a kategóriájának megfelelő normában meghatározott pénzösszeg használható fel. A kímélő étrend összeállításához figyelembe kell venni az orvos előírásait.
5.    A beteg, ápolásra, egészségügyi ellátásra szoruló fogvatartottak élelmezési normái:
A kórházban ápoltak és bv. intézeti gyógyélelmezésben részesülők élelmezési normája (alapnorma + kórházban ápoltak és bv. intézeti gyógyélelmezésben részesülők pótléka) ebből kell az intézetek betegszobáin elhelyezett fogvatartottak, a kórházi kezelés alatt álló fogvatartottak és beutaltak élelmezését biztosítani, valamint orvosi javaslat alapján a gyógyélelmezésben részesülő fogvatartottak élelmezését ellátni
A norma esetében az étlapok összeállítása a pénznormák betartása mellett az orvos előírásai szerint történik.
A kezelőorvos rendelvénye alapján a vizsgálatokhoz szükséges különféle élelmiszerek is csak a normán belül számolhatók el. Ilyen címen többlet-pénzfelhasználás csak rendkívül indokolt esetben, külön engedéllyel eszközölhető.
6.    A húskiszabatok biztosításánál a nyers húson kívül húskészítmények is felhasználhatók.
      A húskészítmények közül csak 50%-os húsértékként vehető figyelembe:
-      a párizsi, krinolin, virsli, májkrém, kenőmájas, disznósajt, bőrsajt, hurka, bácskai, különféle felvágottak,
-      sertésfej, köröm, szív, tüdő, lép, baromfiaprólék.
7.    Abban az esetben, ha az intézetben huzamosabb időn keresztül jelentős mértékű a kenyérhulladék, a napi kenyér-adagok parancsnoki hatáskörben csökkenthetők.
8.    A fogvatartottak és beutaltak élelmezése során - az élelmezési normán felül élelmezési pótlék számolható el az alábbi esetekben:
a)    terhes anyák pótléka: elszámolható a terhesség ötödik hónapjától a szülés időpontjáig,
c)    mezőgazdasági pótlék: elszámolható az aratási és betakarítási munkákban résztvevőknek a munkában töltött napokra,
d)    védőital: elszámolható a vonatkozó jogszabályok előírásai alapján.


 

A fogvatartottak élelmezési nettó pénznormái
Norma megnevezés

Összege nettó Ft-ban

Alap norma

400

részétkezések:

- reggeli

- ebéd

- vacsora


102

179

119
nem dolgozó fiatalkorúak normája megegyezik az alap normával


könnyű testi munkát végzők normája megegyezik az alap normával


könnyű testi munkát végző fiatalkorúak normája megegyezik az alap normával


középnehéz testi munkát végzők normája megegyezik az alap normával


középnehéz testi munkát végző fiatalkorúak normája megegyezik az alap normával


kórházban ápoltak és bv. intézeti gyógyélelmezésben részesülők normája megegyezik az alap normával Vallási pótlék


hideg csomag megegyezik az alap normával

+  90+  61+120+  76+136+  61+  61


+  60
Élelmezési pótlékok:


terhes anyák pótléka az alapnorma

mezőgazdasági pótlék az alapnorma
védőital az alapnorma

+136

+164

+  30
          

1.         Csecsemők élelmezése: az alábbiakban meghatározott normaértékek alapján kell az élelmezésükről gondoskodni. A csecsemőknek 12 hónapos korukig gyermek- (csecsemő-) teát lehet elszámolni. A szopni nem, vagy csak keveset tudó csecsemők részére, koruknak megfelelően, a tea mellé gyermekorvos által meghatározott tápszert, bébiételt, illetve gyümölcsöt, gyümölcslevet kell adni.


2.         Szoptatós anyák pótléka: a ténylegesen szoptató anyáknak adható pótlék. Elszámolni csak a szoptatás idejére lehet, az intézet orvosának jóváhagyásával. A pótlék magában foglalja az anyák részére adott tea és vitamintöbbletre fordítandó összeget.


3.         Betegpótlék: a csecsemők normái betegség esetén kiegészülnek a gyermekorvos által meghatározott speciális diétával, melyek értéke megegyezik a gyógyélelmezésben részesülő fogvatartottak normaösszegével.


Csecsemők normái

napi nettó ellátás összege
forintban
0-4 hónapos korig

   a) ha csak anyatejes táplálásban részesül
              csecsemőtea

134
 
 b) ha anyatejes táplálásban részesül, de az nem elegendő
              csecsemőtea
              tápszer + bébiétel
                            normaérték összesen:

<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

134
236
370

  c) ha anyatejes táplálásban nem részesül
              csecsemőtea
              tápszer + bébiétel
                            normaérték összesen:

<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->
134
473
607

4-6 hónapos korig
   a) ha anyatejes táplálásban részesül, de már tápszert is kap
              csecsemőtea
              tápszer + bébiétel
                            normaérték összesen:


<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

134
236
370

   b) ha anyatejes táplálásban nem részesül
              csecsemőtea
              tápszer + bébiétel
                            normaérték összesen:

<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->
134
523
657

6-12 hónapos korig
   a) ha anyatejes táplálásban részesül, de már tápszert is kap
              csecsemőtea
              tápszer + bébiétel
                            normaérték összesen:


<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

134
523
657
 
 b) ha már csak tápszert kap
              csecsemőtea
              tápszer + bébiétel
                            normaérték összesen:

<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->
134
788
922

Szoptatós anyák pótlékai:
              egy csecsemő után:
              minden további csecsemő után:   

<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->
235
+ 118 
 
Az elítéltek egy napra eső élelmezési normája
- Nem dolgozó elítélt részére9 200-10 000 Joule;

- könnyű testi munkát végző és a fiatalkorú elítélt részére 13 400-15 000 Joule;

- nehéz testi munkát végző elítélt részére 14 700-16 300 Joule;

- kórházi ápolás ideje alatt, amennyiben az orvos másként nem rendelkezik
12 600-13 400 Joule;

- orvosi javaslat alapján fogyasztó, illetve roboráló (erősítő) diéta esetén
3 200-16 800 Joule
.

Forrás: http://www.bvop.hu/hopi/2012/2012_03.html


.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése